Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Rhianta Caerdydd
Cymorth Cynnar

Ffurflen Atgyfeirio Cymorth Cynnar

Datganiad

Drwy lenwi'r ffurflen hon rydych yn rhoi caniatâd i Gyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd brosesu eich data personol a chysylltu â chi drwy'r dull cyswllt a ffefrir gennych.
Bydd y wybodaeth a nodir gennych ar y ffurflen hon yn cael ei rhannu rhwng Swyddogion Cyngor Dinas Caerdydd ac asiantaethau a phartneriaid perthnasol.
Mae’r rhain yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, Gweithwyr Proffesiynol Gwasanaethau Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol o Gyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Gallai hefyd gynnwys aelodau enwebedig o'r teulu neu sefydliadau / cyrff / gweithwyr / asiantaethau gofal a allai helpu a chefnogi eich anghenion.
Mae’r gwasanaethau’n cael eu darparu gan dimau o weithwyr proffesiynol. Bydd angen i aelodau eraill o’r tîm, a all fod yn gysylltiedig â’ch cymorth, gael gafael ar wybodaeth amdanoch chi, ar sail yr angen i gael gwybod
Bydd hyn yn eu helpu i ddeall eich anghenion ac osgoi gorfod ailadrodd rhai rhannau o'r asesiad neu’r adolygiad.
Hefyd, efallai y byddwn ni’n rhannu rhywfaint o wybodaeth â sefydliadau eraill sy'n monitro ein gwaith, megis Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, a sefydliadau megis y GIG sy’n gweithio gyda ni i ddarparu gwasanaethau.
Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data yn y Tîm Llywodraethu Gwybodaeth drwy diogeludata@caerdydd.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn prosesu data personol, darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd llawn;

Dechreuwch y cais